Algemene voorwaarden

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:⁣

AdvancedFunnels gevestigd te Sonsbeeksingel 114, 6822 BJ Arnhem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 75799480 handelend onder de naam AdvancedFunnels.⁣

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan AdvancedFunnels de opdracht geeft tot het (doen) verrichten van werkzaamheden, het verlenen van diensten of die producten van AdvancedFunnels afneemt.⁣

Klant: de natuurlijke of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met AdvancedFunnels en/of zich geregistreerd heeft op de Website.⁣

Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen AdvancedFunnels en klant van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.⁣

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht (14 dagen geld terug garantie).⁣

Restitutie: de mogelijkheid voor de consument om het betaalde terug te krijgen van AdvancedFunnels indien het geleverde product niet voldoet aan de verwachtingen van Opdrachtgever (zie artikel 5). Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.⁣

Geen bedenktijd bij verkoop aan ondernemers: de wettelijke bedenktijd van 14 dagen geldt niet als een ondernemer iets bij AdvancedFunnels koopt. Bij verkoop van goederen en diensten tussen bedrijven (business to business, B2B) gelden de algemene regels van koop. Onder geen beding zal AdvancedFunnels het ontvangen bedrag terugbetalen voor een aankoop die zakelijk heeft plaatsgevonden.⁣

1. Toepasselijkheid⁣

1.1. In onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, diensten, werkzaamheden en leveringen van AdvancedFunnels, van welke aard dan ook, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.⁣

1.2. Eventuele voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door AdvancedFunnels uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.⁣

1.3. Wanneer door AdvancedFunnels gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De Opdrachtgever kan nimmer enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat AdvancedFunnels onderhavige voorwaarden soepel toepast.⁣

1.4. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met AdvancedFunnels, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.⁣

1.5. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met AdvancedFunnels in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door AdvancedFunnels vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.⁣

1.6. AdvancedFunnels behoudt zich het recht voor onderhavige voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden komt de toepasselijkheid van alle voorgaande (versies van) algemene voorwaarden te vervallen. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om deze algemene voorwaarden regelmatig op wijzigingen te controleren.⁣

2. Aanbiedingen en offertes⁣

2.1. Alle aanbiedingen en offertes van AdvancedFunnels zijn herroepelijk en worden vrijblijvend gedaan, tenzij schriftelijk anders wordt aangegeven.⁣

2.2. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan AdvancedFunnels opgegeven informatie, eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop AdvancedFunnels haar aanbieding baseert.⁣

2.3. Een samengestelde prijsopgave verplicht AdvancedFunnels niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.⁣

2.4. De inhoud van de opdracht wordt uitsluitend bepaald door de in de offerte en opdrachtbevestiging gegeven omschrijving van de opdracht.⁣

2.5. De prijzen in de aanbiedingen en offertes van AdvancedFunnels zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, waaronder porto- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.⁣

3. Totstandkoming van de overeenkomst⁣

3.1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met AdvancedFunnels eerst dan tot stand nadat AdvancedFunnels een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de Opdrachtgever daartegen onmiddellijk en schriftelijk protesteert.⁣

3.2. Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen binden AdvancedFunnels slechts, indien deze door AdvancedFunnels schriftelijk binnen veertien (14) dagen zijn bevestigd en de Opdrachtgever daartegen niet binnen drie (3) werkdagen schriftelijk protest heeft aangetekend.⁣

3.3. Voor overeenkomsten, werkzaamheden of transacties waarvoor naar aard en omvang geen schriftelijke offerte dan wel opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens schriftelijk bezwaar binnen zeven (7) werkdagen na factuurdatum.⁣

3.4. AdvancedFunnels is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de Opdrachtgever zekerheid te eisen dat zowel aan betalingsverplichtingen als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.⁣

4. Persoonsgebonden⁣

4.1. AdvancedFunnels cursussen zijn persoonsgebonden. Het is opdrachtgever niet toegestaan enige tekst, audio, video, documentatie of informatie verstrekt door AdvancedFunnels te verspreiden of te doen verveelvoudigen.⁣

4.2. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan het door AdvancedFunnels verstrekte account te delen met derden of te doen verhandelen.⁣

4.3. Indien de opdrachtgever in gebreke is met de onder lid 1 en 2 vermelde bepaling van dit artikel, zal AdvancedFunnels het account van de opdrachtgever met onmiddellijke ingang permanent opschorten en zal AdvancedFunnels de Opdrachtgever aansprakelijk stellen voor de geleden schade met inachtneming van de auteurswet (aw). Opdrachtgever zal aan AdvancedFunnels een vergoeding verschuldigd zijn van ten minste de juridische kosten en alle redelijke kosten die verband houden met de onrechtmatige daad.⁣

5. Levering en termijnen⁣

5.1. Indien AdvancedFunnels informatie of instructies behoeft van de Opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de Opdrachtgever alle benodigde gegevens, op de door AdvancedFunnels aangegeven wijze, aan AdvancedFunnels ter beschikking heeft gesteld.⁣

5.2. Indien AdvancedFunnels een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze slechts indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever AdvancedFunnels derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. AdvancedFunnels dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.⁣

6. Opschorting en ontbinding⁣

6.1. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft aan haar verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen, is AdvancedFunnels, onverminderd hetgeen daaromtrent in de overeenkomst is bepaald, gerechtigd de overeenkomst door middel van een e-mail buitengerechtelijk te ontbinden. De ontbinding zal pas plaatsvinden nadat de Opdrachtgever schriftelijk in gebreke is gesteld en een redelijke termijn van veertien (14) dagen is geboden om de tekortkoming te zuiveren.⁣

6.2. Voorts is AdvancedFunnels gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, de overeenkomst door middel van een e-mail buitengerechtelijke en met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:⁣

A. de Opdrachtgever tekst, audio, video, documentatie of informatie verstrekt door AdvancedFunnels verspreidt of verveelvuldigt;⁣

B. de Opdrachtgever verhandelt aan en/of deelt met derden;⁣

C. de Opdrachtgever lasterlijke uitspraken over AdvancedFunnels verspreidt en/of openbaart.⁣

6.3. Bedragen die AdvancedFunnels vóór de ontbinding aan de Opdrachtgever heeft gefactureerd in verband met hetgeen AdvancedFunnels reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft gepresteerd, blijven onverminderd door de Opdrachtgever aan AdvancedFunnels verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.⁣

6.4. Indien de Opdrachtgever, na deswege in gebreke te zijn gesteld, enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is AdvancedFunnels gerechtigd haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever op te schorten, zonder daardoor tot enige schadevergoeding jegens de Opdrachtgever gehouden te zijn. Hiertoe is AdvancedFunnels eveneens gerechtigd in de onder lid 2 van dit artikel bedoelde omstandigheden.⁣

6.5. Opdrachtgever kan, voor zover hij als consument kan worden aangemerkt, volgens geldend consumentenrecht de aangekochte dienst binnen de veertien (14) dagen na levering zonder opgave van redenen voor retourzending aanmelden. AdvancedFunnels is in zulks geval gehouden het gehele aankoopbedrag⁣

© Copyright - All Rights Reserved